ระเบียบสหกรณ์

1. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565  ดาวน์โหลด

2. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

3. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

4. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยดารปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด