แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด  ชุดที่ 35  คำสั่งที่  สอ.1/2565