บริจาคครุภัณฑ์สำนักงานแก่หน่วยงานในสังกัด กก.ตชด.23 จำนวน  20 รายการ  รายการวัสดุ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด  ชุดที่ 35 

ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้และทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ แก้ไข เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

ประกาศรายขื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

 

โครงการให้เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสมาชิกให้ดีขึ้น

1. หนังสือคำขอกู้เงินฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลด

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้  ฯ ดาวน์โหลด

การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

1. สอ.322/2565 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  2565 การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด  ปีการศึกษา 2565  เปิดอ่าน

2. แบบฟอร์การขอรับทุนการศึกษา  ดาวน์โหลด

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผลกระทบโควิด 19

1. สอ.323/2565 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  2565 การช่วยเหลือสมาชิก งดส่งเงินต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฯ ห้วงที่ 6   เปิดอ่าน

2. แบบแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้ ห้วงที่ 6    ดาวน์โหลด

ระเบียบการให้กู้

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด "ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565"  ดาวน์โหลด  

2. ประกาศเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2565   ดาวน์โหลด 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

1. ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท) กู้สามัญสหกรณ์ อายุ 56 - 60 ปี

ดาวน์โหลด 

2. ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท) กู้สามัญสหกรณ์ อายุไม่เกิน 55 ปี

ดาวน์โหลด 

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โควิด-19

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด   เปิดอ่าน

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด ปี 2564  เปิดอ่าน

ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชสอ. ดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอต. ดาวน์โหลด

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด เปิดอ่าน 

ขั้นตอนขอยื่นกู้เงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด  เปิดอ่าน 

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์  กก.ตชด.23 จำกัด    เปิดอ่าน 

แนวทางปฏิบัติ เมื่อไปติดต่อและทำธุรกรรมที่ สอ.กก.ตชด.23 จำกัด   เปิดอ่าน  

ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วย "การรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2564"    เปิดอ่าน   

โครงการพักชำระหนี้ Covid - 19 ( มีนาคม  - พฤษภาคม  2564 )    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่  เปิดอ่าน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด ชุดที่ 33 ดาวน์โหลด

สมาชิกสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 - 2564

 

กิจกรรมสำคัญ

 

วันที่ 21 กันยายน  2565 คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำกัด ชุดที่ 34  โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว  ประธานกรรมการ    ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ณ อาคารหอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง   เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีสิ้นสุดบัญชี 31 สิงหาคม  2565  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายดุสิต  ทองทา สำหนังานสหกรณืจังหวัดสกลนคร  และนางอุมาพร  เจริญราช  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสลกนคร พร้อมคณะ ฯ  ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการประชุม

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์)

ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร  โทร 042972030  โทรสาร 042972030